TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
SEBASTIAN BARBU-BUCUR

Barbu-Bucur, Sebastian, arhidiacon, profesor dr. la Universitatea Na?ional? de Muzic? Bucure?ti; este unul dintre cei mai ilu?tri reprezentan?i ai bizantinologiei române?ti, remarcându-se printr-o activitate bogat? ?i divers? - didactic?, ?tiin?ific?, interpretativ? ?i de crea?ie muzical?; format, ca student, în ?coala teologic? ?i muzical? bucure?tean?, p?rintele Sebastian ?i-a des?vâr?it preg?tirea muzicologic? la Cluj, prin studiile doctorale îndrumate de regretatul profesor dr. Romeo Ghircoia?iu, la Conservatorul de muzic? „Gh. Dima". Distinsul profesor este considerat ast?zi unul dintre cei mai importan?i speciali?ti în domeniul bizantinologiei, numele s?u fiind indisolubil legat de cel al lui Filothei sin Ag?i Jipei, autorul celui mai vechi manuscris muzical liturgic (1713), cu nota?ie neumatic? bizantin? ?i textul în limba român?, scris de un român, pentru români. A studiat procesul de „românire" a cânt?rii biserice?ti, a realizat primul catalog al manuscriselor muzicale române?ti din Sf. Munte Athos ?i a adus în aten?ia cercet?torilor, prin volumele ?i studiile publicate, crea?ia muzical? a lui Ghelasie Basarabeanul ?i cea a lui Mihalache Moldoveanul - aproape necunoscu?i înaintea investiga?iilor sale. A compus ?i tip?rit numeroase cânt?ri psaltice ?i slujbele a 14 sfin?i români. Împletind preocup?rile sale de o via??, Prea Cuviosul P?rinte a g?sit calea de a lega strana de sala de curs din Conservator ?i de a face s? sune, prin intermediul „Psalmodiei", muzica bizantin?, pe care a imprimat-o pe casete ?i CD-uri. Valoarea cercet?rilor sale a fost recunoscut? prin acordarea Premiilor UCMR (1981, 1986, 1987, 1992, 2000), Premiului Academiei Române (1983), diplomei Acra Evareskeia la absolvirea Conservatorului macedonean din Tessalonic (1986) ?i înaltului titlu academic Doctor Honoris Causa al Universit??ii din Craiova (2001) ?i al Academiei de Muzic? „Gh. Dima" Cluj-Napoca (2005).