TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
FLORIN MARINESCU

 

Marinescu, Florin, istoric-cercet?tor greco-român n?scut la 31.03.1946 la Bucure?ti. Absolvent al Facult??ii de istorie a Universit??ii din Bucure?ti (1969). A lucrat opt ani la Biblioteca Academiei din Bucure?ti ca paleograf. În 1978 s-a stabilit împreun? cu familia în Grecia, ?ara de origine a mamei sale, la Atena. Un an mai târziu (1979) a fost angajat la Centrul de Cercet?ri Neogrece?ti din cadrul Funda?iei Na?ionale de Cercet?ri, unde a lucrat pîn? la ie?irea sa la pensie (2009). În paralel a fost, timp de 20 de ani, profesor de limba român? la filiala greac? a Asocia?iei Interna?ionale de Studii sud-est europene. Este doctor în istorie al Facult??ii de Istorie din Bucure?ti (din 1982) ?i membru a zece societ??i ?tiin?ifice, cu prec?dere genealogice - ?ase grece?ti, una româneasc?, una italian?, una din Republica Moldova ?i una interna?ional?. Domenii de cercetare: 1) Rela?iile dintre ??rile române ?i Muntele Athos; 2) Genealogia unor familii fanariote; 3) Multiplele rela?ii greco-române de-a lungul veacurilor; 4) Elenismul în România; 5) Varia. A participat la peste 60 de congrese, colocvii sau simpozioane în Grecia, România, Italia, Fran?a ?i Republica Moldova. A publicat 15 c?r?i, singur sau în colaborare (una în dou? volume), în limbile greac?, român? ?i francez?, toate bine apreciate de speciali?ti, dup? cum rezult? ?i din recenziile publicate. ?apte dintre ele valorific?, în limba greac?, multe mii de documente române?ti de la Muntele Athos (fiind singurul cercet?tor în Grecia specializat în paleografie chirilic? româneasc?), în timp ce celelalte au caracter genealogic. Unele dintre ele fie au ap?rut, fie sunt pe cale s? apar? ?i în limba român?, din moment ce intereseaz? direct pe cercet?torii din România. Cartea scris? în limba francez? (Etude geneqlogiaue sur la famille Mourouzi, Atena 1987) a ob?inut în 1994 premiul Comnene al Confedera?iei Interna?ionale de Genealogie ?i Heraldic?. Un studiu de sintez?, ap?rut în limba greac? în anul 2007 se ocup? de istoria ?i civiliza?ia românilor. A publicat de asemenea peste o sut? de studii ?i articole pe temele de mai sus, în limbile greac?, român?, francez? ?i englez?, în reviste de specialitate dar ?i în volume omagiale, mai ales din Grecia ?i România, dar ?i din Fran?a ?i Italia. A colaborat la realizarea unor filme documentare cu caracter istoric. e-m: florinmar@ymail.com