TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
TUDOR TEOTEOI

Teoteoi, Tudor, istoric, n?scut la 31 iulie 1943, în comuna B?le?ti, jude?ul Gorj, ca fiu de înv???tor; licen?iat (1966), apoi doctor în istorie al Universit??ii din Bucure?ti, cu o lucrare despre Institu?ii bizantine în vremea lui Ioan al V-lea Paleologul (1341 - 1391); carier? ?tiin?ific? ?i universitar? cu începere din anul 1967 în Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, iar din 1992 ?i în Facultatea de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti, la început în calitate de conferen?iar, apoi de profesor (2000), din anul 2004 conducând ?i teze de doctorat; autor a peste 60 studii, a numeroase recenzii ?i note bibliografice în reviste de specialitate din ?ar? ?i din str?in?tate, între care ?i prezentarea contribu?iilor române?ti de profil la revista Byzantinische Zeitschrift; cu începere din anul 2006, a coordonat culegeri de studii ?i volume tematice, a contribuit la editarea unor izvoare bizantine ale istoriei românilor, a unor importante instrumente de lucru, precum volumul al III-lea al Catalogului manuscriselor grece?ti din Biblioteca Academiei Române, a editat texte inedite ?inând de mo?tenirea noastr? istoriografic?, cum ar fi cele dou? volume de Istoria Imperiului Bizantin (Bucure?ti, Ed. Anastasia, anul 2000, respectiv 2003), lucrare r?mas? în manuscris de la Nicolae B?nescu, fost profesor la Universit??ile din Cluj ?i Bucure?ti; a prezentat peste 70 de comunic?ri ?tiin?ifice, din care mai bine de jum?tate la manifest?ri ?tiin?ifice interna?ionale sau cu participare interna?ional? (Congrese interna?ionale de studii bizantine, de istorie ?i de studii sud-est europene, Comisii mixte ale istoricilor, Simpozioane ori alte întruniri tematice etc).