TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ECATERINA CINCHEZA-BUCULEI

CINCHEZA-BUCULEI, Ecaterina, n?scut? la 4, martie, 1947, în Craiova. I. Studii liceale: Craiova (1961-1965); Studii universitare: Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu" Bucure?ti (Universitatea Na?ional? de Arte), sec?ia Istoria ?i Teoria Artei (1965-1970); Doctor în istorie, Specialitatea Istoria Artei, Universitatea „Babe?-Bolyai", Cluj-Napoca (1999); Specializ?ri: Fran?a (1972), Italia (1973); în perioada 1970-1971: muzeograf, Muzeul Na?ional de Istorie, Bucure?ti, organizeaz? Lapidarium medieval; 1971-2009 î?i desf??oar? activitatea în Institutul de Istoria Artei „G.Oprescu" al Academiei Române din Bucure?ti: asistent de cercetare, cercet?tor ?tiin?ific principal III, cercet?tor ?tiin?ific principal II din 1999; din 1992 desf??oar? o activitate didactic? în cadrul Universit??ii Na?ionale de Arte din Bucure?ti, sec?ia Conservarea ?i Restaurarea Operei de Art?, unde pred? cursuri de Iconografia artei cre?tine ?i Elemente de teologie dogmatic? ortodox?, în calitate de conferen?iar; Consultant ?i redactor de carte la Editura Sofia, Bucure?ti. II. Istoric de art? specializat în domeniul picturii murale din Transilvania secolele, XIV-XV; a iconografiei picturii murale medievale din ?ara Româneasc? ?i Moldova, secolele XIV-XVI. În calitate de membru al Comisiei Monumentelor Istorice, Componente Artistice, particip? la luarea deciziilor de restaurare sau pictare a monumentelor istorice sau mai noi; consultant ?i realizator de programe iconografice pentru pictura nou? ?i a documenta?iei în vederea restaur?rii; Membru al Comisiei Guvernamentale de Patrimoniu, 2008; Membru al Uniunii Arti?tilor Plastici, Sec?ia Critic? de Art?. III. Publicatii (selectiv): Glosar de termeni de arhitectur? ?i sculptur? bizantin?, în limbile greac?, englez?, german?, italian?, rus?, sârb? ?i român? (partea româneasc?), sub tipar, Atena. Studii ?i articole: "Ansanblul de pictur? de la Le?nic - o pagin? din istoria românilor transilv?neni din veacul al XIV-lea", SCIA.AP, XXI (1974), p. 45-58 ; "Portretele constructorilor ?i pictorilor bisericii din Strei", SCIA.AP, XXII (1975), p. 53-71; "Le programme iconographique des absides des églises à Râu de Mori et Densu?", RRHA.BA, XIII (1976), p.81-91 ; "Câteva date noi despre me?terii bisericilor de lemn din Maramure?", SCIA.AP, XVII (1980), pp. 23-40; "Implica?ii sociale ?i politice în iconografia picturii medievale din Transilvania, secolele XIV-XV. Sfin?ii militari", SCIA.AP, XVIII (1981), pp. 3-34; "L`Ensamble de peinture murale de H?lmagiu (XVe siècle). Iconographie et fondateurs", Revue des Etudes Sud-Est Européenes, XXII (1984), 4, pp. 42-52; "Sur la peinture du narthex de l`église du monastère de Bucov?? (XVIe siècle): présence d`un peintre grec ignoré", RRHA.BA, XXVI (1989), pp. 11-26; "Le programme iconographique du narthex de l`église du monastère de Vorone?", RRHA.BA, XXX (1993), pp. 3-23; "Le programme iconographique des peintures murales de la chambre des tombeaux de l`église du monastère de Dobrov??", Cahiers Balkaniques, 21, Paris, 1994, pp. 21-58; "Ipoteze ?i certitudini în frescele descoperite la Ribi?a (jud. Hunedoara)", Ars Transsilvaniae, V (1995), pp. 85-91; "Programul iconografic al gropni?elor moldovene?ti (sec. XVI)", în volumul Art? româneasc? art? european?, Centenar Virgil V?t??ianu, ed. Muzeului ??rii Cri?urilor, Oradea, 2002, pp. 85-93; "Împ?r??ia lui Dumnezeu - o propunere iconografic? (Biserica Sf. Nicolae Domnesc de la Curtea de Arge?)", în volumul In Memoriam Radu Popa, Temeiuri ale civiliza?iei române?ti în context european, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2003, pp.  417-428; "Tema Menologului din pictura Bisericii M?n?stirii Neam?", în volumul Art?, istorie, cultur?, Studii în onoarea lui Marius Porumb, Ed. Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2003, pp. 135-142; "Le Ménologe de Cozia, Revue", RRHA.BA, XXXIX-XL, 2002-2003, pp. 11-24; "Détails dans la peinture médiévale de la Moldavie des XVIe-XVIIe siècles", RRHA.BA, XLI, 2006, pp. 11-18; "Din nou despre pictura bisericii Sf. Nicolae din Densu?", Ars Transsilvaniae, XIX (2009) pp. 80-95.