´╗┐ TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
SANDA CORDO┼×

Cordo?,  Sanda, conferen?iar universitar (din 2004) la Facultatea de Litere a Universit??ii "Babe?-Bolyai" din Cluj-Napoca; doctorat în studii filologice (specialitatea literatur? comparat?) cu teza Literatura crizei ?i criza literaturii în veacul al XX-lea. Excurs în literatura român? ?i rus? (coord. Liviu Petrescu ?i Ion Vartic), 2000; autoare a c?r?ilor: Literatura între revolu?ie ?i reac?iune. Problema crizei în literatura român? ?i rus? a secolului XX (Biblioteca Apostrof, Cluj, 1999, edi?ia a doua ad?ugit? 2002); Alexandru Ivasiuc. Micromonografie, antologie de texte comentat?, dosar de receptare critic? (Editura Aula, Bra?ov, 2001); În lumea nou?, Dacia, Cluj, 2003; Ce rost are s? mai citim literatur?? (Editura Compania, Bucure?ti, 2004); Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu (Accent, Cluj, 2009) - coordonator; coautoare la Dic?ionar analitic de opere literare române?ti, coord. Ion Pop (vol. I, Editura didactic? ?i pedagogic?, Bucure?ti, 1998; vol. II, Editura Casa  C?r?ii de ?tiin??, Cluj, 1999; vol. III, Editura Casa C?r?ii de ?tiin??, 2001, vol. IV, Casa C?r?ii de ?tiin??, Cluj, 2003); edi?ia a II-a ad?ugit?, vol. I ?i II, Editura Casa C?r?ii de ?tiin??, 2007; Hortensia Papdat-Bengescu. Voca?ia ?i stilurile modernit??ii, coord. Andreia Roman, Paralela 45, Pite?ti, 2007; Concepte ?i metode în cercetarea imaginarului, coord. Corin Braga, Polirom, Ia?i, 2007; Tovar??e de drum. Experien?a feminin? în comunism, coord. Radu Pavel Gheo, Dan Lungu, Polirom, Ia?i, 2008; prefe?e, postfe?e, îngrijiri de edi?ii:  Ion Agârbiceanu, Amintirile (Cartimpex, Cluj, 1998), Mircea Nedelciu, Proza scurt? (Compania, Bucure?ti, 2003), Mircea Nedelciu, Zmeura de cîmpie (Compania, Bucure?ti, 2005), Gabriela Adame?teanu, Drumul egal al fiec?rei zile (Institutul Cultural Român, Bucure?ti, 2005), Petre Barbu, Blazare (Polirom, Ia?i, 2005), Ioana Nicolae, Cenotaf (Paralela 45, Pite?ti, 2006); Mircea Nedelciu, Tratament fabulatoriu (Editura Compania, Bucure?ti, 2006); Laura Husti-R?dule?, Proze de dup?-amiaz? (Editura Limes, Cluj, 2006); Gabriela Adame?teanu, Opere, vol. I, (Polirom, Ia?i, 2008); Radu Cosa?u, Opere, vol. I, (Polirom, Ia?i, 2008) etc.; autoare  a circa 200 de studii ?i articole publicate în reviste din ?ar?: Echinox, Caietele Echinox, Apostrof,  Vatra, Steaua, Dilema veche, Adev?rul literar ?i artistic, Dilemateca etc.; membr? a Uniunii Scriitorilor din România, a PEN Club ?i a Asocia?iei de  Literatur?  General? ?i Comparat?.