TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare

„Noul Adam" şi „Noua Evă". O altă paradigmă a diviziunii sexuale

 


Conştiinţa creştină comună nu sesizează îndeajuns "revoluţia antropologică" adusă de creştinism prin convergenţa mîntuitoare a bărbăţiei hristice şi a feminităţii ma­rianice. Prin Iisus Hristos, "No­ul Adam", şi prin Fecioara Maria, "Noua Evă", ome­nitatea primeşte o nouă maiestate mistică în am­bele ei ipostaze ontologice, fiind reorientată spre mo­de­lul castităţii şi pusă sub puterea lucrătoare a Tai­nelor, a iconomiei harului care redimen­sionează firea. Probabil pentru ca să fie menajată percepţia co­­mu­nă, prea legată de "simetriile" experienţei cu­rente, nu se accentuează îndeajuns faptul că Sf. Fe­­­cioară Maria Îi este lui Dumnezeu în acelaşi timp Maică şi Mireasă, iar Hristos, ca om, îi este ei fiu trupesc, dar, ca Dumnezeu, îi este Mire duhovnicesc; iar Dumnezeu, nu doar prin naşterea cea "mai înainte de toţi vecii", dar şi prin raport cu naşterea cea după trup, Îşi este Sieşi Tată şi Fiu. Este evident - şi de o importanţă crucială - că Noul Adam şi Noua Evă des­chid spre o altă paradigmă a diviziunii sexuale, anti­cipînd condiţia îngerească a veacului viitor şi comu­ni­­tatea tainică a umanului cu divinul. "Con­­­­­­­­jugalitatea" iese astfel de sub teroarea "sexuali­tăţii" păcătoase, dar paternitatea şi maternitatea, care conformea­ză intim masculinul şi femininul, rămîn în vigoare, ca realităţi complementare, definite însă spiritual, iar nu biologic. Accentul raportului dintre masculin şi feminin se mută de pe binomul soţ-soţie/mire-mireasă, predilect definitoriu pen­­tru primul Adam şi prima Evă, pe binomul Fiu-Maică, pe care se întemeiază prioritar omenitatea reîn­noită prin Al Doilea Adam şi A Doua Evă. Faptul acesta sugerează tainic, în paradigma omenităţii, o re­laţie intersexuală mult mai profundă şi mult mai flexi­bilă, din care dispar conotaţiile brute ale sexualităţii curente. Maternitatea deţine o centralitate răscumpărătoare, dar complementul ei, simbolic vorbind, este mai degrabă "rodul" decît "sămînţa". Noua Evă, cea întruchipată ma­­rianic, nu mai este atît femeia întregitoare a băr­batului, cît femeia ocrotitoare a tot şi a toate.

 


 

RĂZVAN CODRESCU