TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Română
< Înapoi Link-uri
Cautare
NICOLAE LEASEVICI

Leasevici, Nicolae, cercet?tor principal gr. III la Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer" - Bucure?ti; doctor în teologie al Facult??ii de Teologie din Bucure?ti cu teza: Concep?ia antropologic? a P?rintelui Prof. Dr. Acad. Dumitru St?niloae, sub conducerea d-lui prof. dr. Remus Rus; participant în cadrul institutului la mai multe proiecte dintre care cel mai important are ca tematic? ,,Antropologia imaginarului. Cercet?ri hermeneutice. Valori ale materiilor în spa?iul culturii"; în cadrul institutului a participat la prelevarea de pe teren ?i apoi prelucrarea datelor antropometrice din temele de "Antropologie ocupa?ional?, contemporan?" ?i ,,Antropologie medical?" precum ?i elaborarea, în colaborare, a unor articole ?tiin?ifice. Îns? cea mai important? sec?ie în care lucreaz? din 1995 este cea de Antropologie socio-cultural?, având pentru perioada 2008-2011 ca tematic? a programului de cercetare: „Structura antropologic? a popula?iilor istorice ?i preistorice de pe teritoriul României - antropologie istoric? ?i cutural?", cuprinzând proiectul: "Cultur?, Sisteme de valori, S?n?tate ?i Istorie"; participant cu comunic?ri de antropologie teologic? cre?tin-ortodox? la sesiuni ?tiin?ifice ?i simpozioane na?ionale (,,Crea?ie - Evolu?ie") ?i simpozioane na?ionale cu participare interna?ional? (,,Natura ?i Omul") organizate de institut în colaborare cu Muzeul de ?tiin?ele Naturii din Ploie?ti, Prahova.